Câu hỏi cần TBT Trọng trả lời ngay

Kính mời quý bạn xem bài: Tương lai Việt Nam vẫn toàn là câu hỏi, theo phát biểu của TBT Trọng by BBC. 19 tháng 5 năm 2019.
Tuổi_trẻ_VN_107005259_gettyimages-166663382
Xã hội Việt Nam nay có đông thanh thiếu niên với suy nghĩ khác xa thế hệ ‘cách mạng’ và ngưỡng mộ những nhân vật không thuộc hệ thống chính trị.

Toàn dân Việt hỏi Tổng Tịch Trọng:
Nguyễn Văn Linh Tàu cọng ký gì?
Thành Đô họp mật làm chi?
Người dân cần biết chuyện gì sang năm?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, May 19, 2019 0130 EST