Hải Quân Ấn Độ và Pháp tập trận rầm rộ, Trung Quốc trong tầm nhắm

Hải Quân Ấn Độ và Pháp tập trận rầm rộ, Trung Quốc trong tầm nhắm
Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, May 11, 2019 2323 EST

Advertisements