Hoa Kỳ chuyển giao xuồng tuần tra cho Việt Nam

Kính mời quý bạn xem bài: Hoa Kỳ chuyển giao 6 xuồng tuần tra cho Việt Nam by BBC. 29/03/2018.
_100616280_photo3
Xuồng tuần tra phản ứng nhanh Metal Shark do Hoa Kỳ bàn giao cho Việt Nam.

Chuyển giao xuồng nhỏ tuần duyên
Lại đưa xuống tận nơi miền cực Nam
Miền Trung cần được quan tâm
Khi tàu “nước lạ” hại dân lưới chài
Thêm xuồng có dám ra tay
Giúp ngư dân Việt có ngày ấm no?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, March 30, 2018 0000 EST
1- The United States Transfers Six Metal Shark Patrol Boats to Vietnam
2- Mỹ giao thêm xuồng tuần tra cho Việt Nam
3- Mỹ trao 6 xuồng tuần tra cho Việt Nam