Hiểm hoạ Trung Quốc ở Bình Định

Kính mời quý bạn xem bài:
Hiểm hoạ Trung Quốc ở Bình Định của Lê Anh Hùng, VOA, 09.12.2015
Công ty Sinh Hóa Minh Dương Việt Nam
Công ty Sinh Hóa Minh Dương Việt Nam

Xưa “về Bình Định mà coi
Đàn bà con gái múa roi đi quyền”
Nay về Bình Định xem thuyền
Cập vào Nhơn Hội được quyền hay không?
Khi Tàu nắm trọn Biển Đông
Cùng nhiều cửa biển đi đong nước mình
Phía Đông từ biển tấn binh
Tây Nam Cam Bốt liên minh cùng Lào
Việt Nam bốn phía nhắm vào
Chạy đâu cho khỏi phi đao của Tàu!
Đồng bào thức tỉnh mau mau
Không là nô lệ sầu đau muôn đời
Đứng lên khắp nước nơi nơi
Chung lòng chống lại con trời xâm lăng
Diệt bè thống trị tham ăn
Đã đưa giặc đến tận sân nhà mình
Đứng lên dẹp lũ Ba Đình
Chặn làn sóng giặc Bắc Kinh tràn vào
Người yêu nước ở nơi nào
Đừng cho Đất Việt rơi vào Bắc phương.


Bọn xâm lăng Tàu cọng đã điều nghiên kỹ lưỡng sơn thủy Việt Nam, nên chi những nơi hiểm yếu chúng đều mua và ngụy trang là làm kinh tế, nhưng qua kiểu cách xây dựng của chúng thì đúng là những pháo đài quân sự. Đây là những yếu huyệt trên cơ thể Việt Nam, nên khi toàn bộ được châm kim vào thì coi như Việt Nam hoàn toàn tê liệt. Khi đó người dân yêu nước có tụ tập lại để kháng Tàu cũng không còn đất để làm căn cứ. Thật là thâm hiểm!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, December 11, 2015 1955 EST