Lao động Việt chết ở Đài Loan

Kính mời quý bạn xem bài: VN nói gì về vụ lao động chết ở Đài Loan? by BBC. 19 tháng 9 2017.
_97860728_df6a4dec-ce2d-4ac2-be75-16f724675748
Người nhà ông Nguyễn Quốc Phi

Ở quê nhà công nhân Tàu cọng
Được hán nô coi trọng như trời
Dân Tàu hiện diện khắp nơi
Khiến công nhân Việt phải rời quê hương

Nơi xứ Đài lãnh lương bóc lột
Tháng năm trăm ngày lết mười giờ
Công nhân nào phải hán nô
Giết không thương tiếc như là thú hoang

Đồng bào ơi kết đoàn đứng dậy
Diệt hán nô thúc đẩy chống Tàu
Toàn dân sát cánh bên nhau
Quyết tâm giữ nước mai sau trường tồn.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, September 21, 2017 0000 EST