Đức Tổng Ngô Quang Kiệt Tham Gia chốn Formosa Với Giáo Dân Miền Trung

Kính mời quý bạn xem video:


Kính mừng Đức Tổng Ngô Quang Kiệt
Cùng toàn dân nước Việt chống Tàu
Năm tư dân tộc bên nhau
Cứu nguy đất nước nổi đau môi trường
Quý Thầy ơi có thương dân Việt
Cùng đứng lên nối kết chống Tàu
Mọi người cần thức tỉnh mau
Diệt bè lũ cọng chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, November 07, 2016 1930 EST