NGƯỜI DÂN CẢ NƯỚC CÔNG KHAI VIẾNG MỘ CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM

TongThongNgoDinhDiem152
Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm

Kính mời quý bạn xem video:

Kính nguyện cầu Anh Linh Tổng Thống
Gia hộ người dân chống giặc Tàu
Giữ Đất Nước Việt ngàn sau
Cùng người Dân Việt bên nhau muôn đời.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, October 31, 2018 2323 EST
1- Lịch sử Việt Nam: TT Ngô Đình Diệm và con đường dang dở

Chính Đề Việt Nam

Kính mời quý bạn xem: Chính Đề Việt Nam của Ngô Đình Nhu, Cố Vấn Tổng Thống Đệ Nhất Việt Nam Cọng Hòa, Ngô Đình Diệm.
Ngô Đình Nhu

Lời ông Cố Vấn đúng thay
Tiên tri vận nước hôm nay đang thành
Hỡi người dân Việt hùng anh
Đứng lên diệt cọng lưu manh, chống Tàu
Không thì con cháu ngàn sau
Sẽ là nô lệ cho Tàu muôn năm.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, November 14, 2015 1500 EST
1- Ngô Đình Nhu (Vietnamese)
2- Ngô Đình Nhu (English)