NGƯỜI DÂN CẢ NƯỚC CÔNG KHAI VIẾNG MỘ CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM

TongThongNgoDinhDiem152
Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm

Kính mời quý bạn xem video:

Kính nguyện cầu Anh Linh Tổng Thống
Gia hộ người dân chống giặc Tàu
Giữ Đất Nước Việt ngàn sau
Cùng người Dân Việt bên nhau muôn đời.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, October 31, 2018 2323 EST
1- Lịch sử Việt Nam: TT Ngô Đình Diệm và con đường dang dở