Ngày 30 Tháng Tư

Kính mời quý bạn xem bài: Ngày 30 Tháng Tư by Phạm Đình Trọng (Danlambao) 04/30/2017.
30 tháng 4-danlambao

Ba mươi tháng Tư ngày mất nước
Bao nhiêu người cất bước ra đi
Bất chấp sóng gió chỉ vì
Lánh xa cọng sản duy trì tự do

Sau Bảy lăm ấm no không có
Làm bần cùng kẻ có hóa không
Từ khi giải phóng thành công
Nước nhà tem phiếu no lòng bo bo

Đất biên giới dâng cho Tàu cọng
Bè bán nước tổng Trọng cầm đầu
Thay phiên vài tháng sang chầu
“Hoang đàng lãng tử” trình tâu đã về!

Toàn dân ơi! Quyết thề giữ nước
Hãy đứng lên chống rước giặc vào
Một lòng giữ nước không nao
Để cho giặc biết anh hào Việt Nam!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, April 30, 2017 0000 EST