Hải Dương Thạch Du 982 Nhập Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Trung Quốc đưa giàn khoan Thạch Du 982 vào Biển Đông by VOA Tiếng Việt. 9/25/2019.

Trang South China Morning Post đăng tin về giàn khoan Thạch Du 982 của Tàu cọng. Photo SCMP.

982 theo 981
Vào Biển Đông ăn cướp khí dầu
Đứng lên chống lại giặc Tàu
Đồng bào cả nước bên nhau một lòng

Bắc Trung Nam cùng lòng chống giặc
Trẻ như già quyết bắt giặc Tàu
Toàn dân hãy đứng lên mau
Cứu nguy đất nước chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, September 27, 2019 0927 EST