Tàu Phi liên kêt ha Viêt Nam

Biển Đông: Philippines tiết lộ 2 vùng khai thác chung với Trung Quốc

Advertisements