Xem “VN: Mở khu kinh tế Vân Đồn – Đặc khu trá hình” trên YouTube

Kính mời quý bạn đọc xem video:

Cọng sản Việt rõ ràng bán nước
Khu kinh tế chỉ rước giặc Tàu
Nhà đất truyền tới đòi sau
Khu kinh tế ấy thuộc Tàu muôn năm

Hỡi đồng bào ai căm thù giặc
Hãy diệt bầy gian tặc hán nô
Liều thân bảo vệ cõi bờ
Quyết không để mất cơ đồ Việt Nam!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, May 23, 2020 1323 EST