Ai chịu trách nhiệm trong việc nhân sự chiếc Hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt bị “cách ly” do Covid-19?

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài: Ai chịu trách nhiệm trong việc nhân sự chiếc Hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt bị “cách ly” do Covid-19? by Trương Nhân Tuấn-Dânlambao. Ngày 8.4.2020.

Nước chủ nhà thì không phòng bị
Ngài Đại sứ không nghĩ sâu xa
Khiến ông Hạm trưởng tiêu ma
Không ngờ Đà Nẵng là mồ công danh!

Giả sử như điều hành cẩn thận
Cho giao lưu tiếp cận phải chăng
Dân và thủy thủ cách ngăn
Thì không duyên nợ với nàng Covid

Kể cũng lạ thành phố Đà Nẵng
Dịch Wuhan lại chẳng có ai
Lính Mỹ bị nhiễm do ai?
Hay do Tàu cọng cố gài gây ra?

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, April 8, 2020 2203 EST