Nhà nước vô ơn!

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Ai đã giật hoa trên mộ liệt sĩ hy sinh năm 1979? by Đàn Chim Việt. Ngày 17/2/2020.
Đoàn XHDS đi thắp hương ngày 16/02/2020

Giết dân thì được ghi công
Lính ta giết giặc lại không đoái hoài!
Bởi vì chúng đã khiếp oai
Thiên triều đại hán là loài xâm lăng!
Toàn dân ơi có biết chăng?
Giặc nằm ngay ở trong lăng Ba Đình
Hồ là gián điệp Bắc kinh
Sinh Cung đã chết Chí Minh mượn hồn!
Muốn cho dân tộc sinh tồn
Dẹp loài nô hán cúi lòn bắc phương!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, February 18, 2030 1028 EST