Xem “NGHÊ LỮ – Công bố một tài liệu “TUYỆT MẬT” động trời Năm 2020 VN sẽ là một tỉnh của TC” trên YouTube

Kính mời quý bạn yêu nước Việt Nam xem video:

by Nghê Lữ. Ngày 13/2/2020

Lũ Ba Đình từng ký hiệp ước
Chúng thường hay ký trước xé sau
Thành Đô chúng ký với Tàu
Thì không xé được khiến đau giống nòi!

Đồng bào ơi sục sôi máu nóng
Hãy đứng lên cùng gióng trống Đồng
Bắc Nam già trẻ một lòng
Quyết thề giữ nước để không thành Tàu

Đứng lên trai gái bên nhau
Hy sinh vì nước chống Tàu xâm lăng!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, Febuary 13, 2020 1650 EST