Tàu cọng tỏ hòa dịu, trấn an Việt Nam và Indonesia

Biển Đông : Trung Quốc tỏ hòa dịu, trấn an Việt Nam và Indonesia