Xem “Đồng Tâm: Công an b.ắ.n dân – không cần lệnh bắt” trên YouTube

Kính mời quý bạn đọc yêu nước xem video:

Nay bắn dân ngày mai dân bắn
Thuyền cọng sản bị sóng nhấn chìm
Kim Ngân quốc hội ngậm im
Người ơi đứng dậy để tìm an ninh!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, January 15, 2920 0135 EST