Việt Nam sẽ mất đảng CS nhanh hơn nếu liên kết với Tàu cọng

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
David Hutt: ‘Việt Nam sẽ mất đảng CS nhanh hơn nếu liên kết với Trung Quốc’ by Tina Hà Giang BBC News Tiếng Việt. Ngày 12 tháng 12 2019.

Phạm Bình Minh giữa Vương Nghị và Mike Pompeo

Nguyễn Văn Linh nói thà mất nước
Nhưng còn đảng là bước đi hay
Linh không lường được có ngày
Nước mất thì đảng trắng tay hoàn toàn!

Nước thuộc Tàu đảng thành chi bộ
Không khác gì tôi tớ đảng Tàu
Đảng ơi hối cãi cho mau
Cùng dân giữ nước chống Tàu xâm lăng!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, December 13, 2019 1030 EST