Xem “HỒ SƠ MẬT: Giải mã 15 văn kiện bí mật đã được ký kết giữa Việt Nam và Tàu cọng” trên YouTube

Kính mời quý bạn đọc xem video:

Toàn dân không biết lo xa
Ngày mai thức dậy biến ra thành Tàu!
Đồng bào thức tỉnh cho mau
Hãy cùng giữ nước chống Tàu xâm lăng!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, December 9, 2019 2220 EST

Mật Ước Thành Đô: Thời kỳ Bắc thuộc mới bắt đầu

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Mật Ước Thành Đô: Thời kỳ Bắc thuộc mới bắt đầu by Nguyễn Dân (Dân Làm Báo). Ngày 8/12/2019.

Chống giặc Tàu chiến đấu nhờ dân
Đảng này bán nước hại dân
Phải cần loại bỏ cho dân được nhờ

Hãy đứng lên đừng chờ ai gọi
Cùng kéo về Hà Nội biểu tình
Lật nhào nô hán Ba Đình
Tay sai bè lũ Bắc kinh bá quyền!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, December 9, 2019 2100 EST