Tây Tạng: 1951, Việt Nam: 2020?

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Tây Tạng: 1951, Việt Nam: 2020? by Nguyễn Dân (Dân làm báo). Ngày 1/12/2019.

Hỏi người Việt đang ở trong nước
Có bằng lòng để nước thành Tàu?
Nếu không thì đứng lên mau
Hãy đoàn kết lại chống Tàu xâm lăng!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, December 2, 2019 0010 EST.