Thành Đô – Đặc khu – Sách trắng quốc phòng

Kính mời quý bạn bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài: Thành Đô – Đặc khu – Sách trắng quốc phòng by Đặng Xương Hùng – Chân Trời Mới. Ngày 30/11/2019.

Chuyện Thành Đô đảng giữ bí mật
Cho đến khi nước mất về Tàu?
Đặc khu từng bước theo sau
Chính sách cờ trắng kéo nhau đầu hàng!

Hỡi đồng bào từ Nam ra Bắc
Hãy đứng lên chống Bắc thuộc Tàu
Tân Cương Tây Tạng xa đâu
Đừng cho nước Việt bị Tàu tóm thâu

Đồng bào ơi chống Tàu giữ nước
Diệt hán nô việc trước phải làm
Bài trừ bè lũ quan tham
Một lòng giữ nước chống xâm lăng Tàu!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, December 1, 2019 0000 EST