Xem “Hà Nội tuyên bố 1 phát nã rụng Cặp “H-6N” của Trung Quốc ở Biển Đông” trên YouTube

Đáng tin không?

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, November 17, 2019 2353 ET