Xem “Mỹ tặng 12 King Hạm Oliver Hazard Perry tối tân cho Việt Nam áp đảo hoả lực Trung Quốc lấy Trường Sa” trên YouTube

Nhận một lúc 12 chiến hạm
Quân Việt Nam có dám lên đường?
Chống Tàu bảo vệ quê hương
Hay là quyết giữ chủ trương bám bờ?

Mạnh dạn lên cùng lo giữ nước
Noi gương xưa đối trước giặc thù
Làm nên chiến thắng ngàn thu
Giữ cho đất nước vững như thạch bàn!

Đồng bào ơi nước đang nguy khốn
Hãy đứng lên cứu khốn phò nguy
Canh phòng thật kỷ biên thùy
Bất chấp sóng cả quyết truy khựa Tàu!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, November 10, 2019 0010 ET