Đất Biển và Lòng Dân

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Lãnh thổ lãnh hải và lòng dân by Nguyên Thạch-Dân làm báo. Ngày 7.11.2019

Biên giới đang theo Tàu Nam tiến
Ngoài Biển Đông giặc tiến gần bờ
Lòng dân không phải thờ ơ
Sợ tù sợ tội nên chờ minh quân

Toàn dân ơi hợp quần đứng dậy
Nam Trung Bắc ai nấy một lòng
Quyết thề chống giặc xâm lăng
Giữ Đất Biển Việt muôn năm vẹn toàn!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, November 7, 2019 0722 ET