Xem “TIN BIỂN ĐÔNG 13/10/2019: TƯỚNG LÊ MÃ LƯƠNG: VIỆT NAM ĐÃ DẬY CHO TRUNG QUỐC MỘT BÀI HỌC NHỚ ĐỜI” trên YouTube

Cần nhiều Lê Mã Lương trong hàng tướng lãnh Việt Nam.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, October 13th, 2019 0637 EST