Xem “TIN BIỂN ĐÔNG 12/10/2019: VN NỔI CƠN THỊNH NỘ KHI PHÁT HIỆN TQ GIỞ TRÒ KHỐN NẠN NÀY Ở GIÀN KHOAN BTC” trên YouTube


Kính mời quý bạn đọc xem video:

Giặc vào nhà mà ta không đánh
Kể như là ta tránh đối đầu
Bao nhiêu tài sản nơi đâu
Dâng cho giặc cướp khựa Tàu hay sao?
Hỡi dân ta đồng bào cả nước
Hãy cùng nhau cất bước lên đường
Quyết thề gìn giữ quê hương
Một lòng chống giặc Bắc phương khựa Tàu!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, October 12th, 2019 0652 EST