Tàu cọng tố VN xâm chiếm- Hà Nội nín im re trên YouTube

Phải chăng Nguyễn Phú Trọng và bè lũ đã dâng hiến cho Tàu rồi nên không thể lên tiếng?

Tại sao không kiện ra tòa quốc tế hay đưa ra Liên Hiệp Quốc?

Toàn dân xin đứng lên mau

Hãy cùng đoàn kết chống Tàu xâm lăng!

Nguyễn Việt Nam

WWRI, Thursday, September 19th, 2019 1841 EST