Con tôm độc Singapore và bài học quốc phòng cho VN

https://www.bbc.com/vietnamese/forum-49733958

Con tôm độc Singapore và bài học quốc phòng cho VN

Bảy mươi năm cai trị đất nước

Chỉ biết làm theo bước chân Tàu

Việc gì cũng chọn đi sau

Nên chi không lạ bị Tàu xâm lăng!

Nguyễn Việt Nam

WWRI, Wednesday, September 18th, 2019 0655 EST