Hàng triệu dân Đài Loan, Hong Kong phản đối Luật dẫn độ và quyết không thuộc Trung cộng. Còn Việt Nam thì sao? – Dân Làm Báo

https://danlambaovn.blogspot.com/2019/09/hang-trieu-dan-ai-loan-hong-kong-phan.html

Hàng triệu dân Đài Loan, Hong Kong phản đối Luật dẫn độ và quyết không thuộc Trung cộng. Còn Việt Nam thì sao?


Tổng Tịch Trọng Thái Anh Văn

Ai người vì nước ai ăn bã Tàu?

Đồng bào xin đứng lên mau

Hãy cùng đoàn kết chống Tàu xâm lăng!

Nguyễn Việt Nam

WWRI, September 16th, 2019 0024 EST