Ngủ Giác Đài “dồn hỏa lực” về phía Tàu cọng

<a href=”http://m.vi.rfi.fr/chau-a/20190914-quan-su-chien-thuat-cua-lau-nam-goc-ngan-can-trung-quoc-banh-chuong”>Quốc phòng : Lầu Năm Góc “dồn hỏa lực” về phía Trung Quốc</a>


Việt Nam đứng phía nào?

Làm bia cho Tàu cọng?

Hay nương sức Mỹ đuổi giặc Tàu khỏi Biển Đông?

Nguyễn Việt Nam

WWRI, Sunday, September 15th, 2019 0155 EST