Ngủ Giác Đài “dồn hỏa lực” về phía Tàu cọng

<a href=”http://m.vi.rfi.fr/chau-a/20190914-quan-su-chien-thuat-cua-lau-nam-goc-ngan-can-trung-quoc-banh-chuong”>Quốc phòng : Lầu Năm Góc “dồn hỏa lực” về phía Trung Quốc</a>


Việt Nam đứng phía nào?

Làm bia cho Tàu cọng?

Hay nương sức Mỹ đuổi giặc Tàu khỏi Biển Đông?

Nguyễn Việt Nam

WWRI, Sunday, September 15th, 2019 0155 EST

Advertisements