Xem “Experts Warn North Korea’s Missiles Are Alarmingly Advanced” trên YouTube

Nguyễn Phú Trọng và bè lũ không đáng xách dép cho thằng nhóc Ủn!

Nguyễn Việt Nam

WWRI, Tuesday, September 10th, 2019 1113 EST

Advertisements