Xem “Hai tàu khu trục của Việt Nam có mặt ở Bãi Tư Chính: Nguy cơ hải-chiế-n tăng” trên YouTube

ĐÁNH ĐỂ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN
ĐÁNH TÀU XÂM PHẠM CHỦ QUYỀN VIỆT NAM
TOÀN DÂN ĐỨNG DẬY CÙNG LÀM
NHỐT BÈ NÔ HÁN VÀO LĂNG QUANG HỒ!
ĐÁNH CHO TOÀN VẸN CÕI BỜ
ĐÁNH TÀU ĐỂ GIỮ CƠ ĐỒ VIỆT NAM!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, August 18th, 1024 EST