Lời Kêu Gọi Quốc Nội Hải Ngoại Xuống Đường Chống Tàu cọng Xâm Lược

Lời Kêu Gọi Quốc Nội Hải Ngoại Xuống Đường Chống Trung Quốc Xâm Lược
Biểu tình 22-08-2019-danlambao.jpg
Đứng lên chống giặc xâm lăng
Thờ ơ vô cảm ăn năn ngàn đời
Đứng lên chống giặc con trời
Trường tồn dân tộc muôn đời Việt Nam
Đứng lên chống lũ quan tham
Đưa Ngân Trọng Phúc đi thăm Quang Hồ!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, August 18th, 2019 0000 EST