Xem “Hai tàu khu trục của Việt Nam có mặt ở Bãi Tư Chính: Nguy cơ hải-chiế-n tăng” trên YouTube

ĐÁNH ĐỂ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN
ĐÁNH TÀU XÂM PHẠM CHỦ QUYỀN VIỆT NAM
TOÀN DÂN ĐỨNG DẬY CÙNG LÀM
NHỐT BÈ NÔ HÁN VÀO LĂNG QUANG HỒ!
ĐÁNH CHO TOÀN VẸN CÕI BỜ
ĐÁNH TÀU ĐỂ GIỮ CƠ ĐỒ VIỆT NAM!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, August 18th, 1024 EST

Xem “Vương Nghị gửi thư Chiêu Hàng 90 triệu dân Việt nên từ bỏ bãi Tu Chính để giữ đại cục” trên YouTube

ĐỨNG LÊN TOÀN THỂ DÂN NAM
CHỐNG TÀU GIỮ NƯỚC MUÔN NĂM TRƯỜNG TỒN
DIỆT BÈ NÔ HÁN CÚI LÒN
CHO TÊN GIẶC NGHỊ NGẬM HÒN TẬP VƯƠNG!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, August 18th, 2019 0121 EST

Lời Kêu Gọi Quốc Nội Hải Ngoại Xuống Đường Chống Tàu cọng Xâm Lược

Lời Kêu Gọi Quốc Nội Hải Ngoại Xuống Đường Chống Trung Quốc Xâm Lược
Biểu tình 22-08-2019-danlambao.jpg
Đứng lên chống giặc xâm lăng
Thờ ơ vô cảm ăn năn ngàn đời
Đứng lên chống giặc con trời
Trường tồn dân tộc muôn đời Việt Nam
Đứng lên chống lũ quan tham
Đưa Ngân Trọng Phúc đi thăm Quang Hồ!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, August 18th, 2019 0000 EST