Xem “Tàu HAI DUONG 8 quay lại Bãi TƯ CHÍNH buộc NGUYEN PHU TRONG bị SHOCK TIM” trên YouTube

Kính mời quý bạn xem


Nguyễn Phú Trọng từ chức hay sẽ bị kéo xuống?

Toàn dân ơi đứng lên giữ nước
Thanh niên ơi hãy bước lên đường
Chống Tàu gìn giữ quê hương
Diệt bè nô hán bất lương theo Tàu!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, August 15th, 2019 0526 EST