Tàu cọng tăng cường Hải Cảnh xuống Bãi Tư Chính

Biển Đông : Trung Quốc tăng cường Hải Cảnh xuống Bãi Tư Chính ?


ĐỨNG LÊN CHỐNG GIẶC TÀU
DIỆT HẾT THẢY LOÀI SÂU
MỚI MONG GIỮ ĐƯỢC NƯỚC
TỒN TẠI MÃI NGÀN SAU!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, August 14th, 2019 0925 EST