Tàu cọng tăng cường Hải Cảnh xuống Bãi Tư Chính

Biển Đông : Trung Quốc tăng cường Hải Cảnh xuống Bãi Tư Chính ?


ĐỨNG LÊN CHỐNG GIẶC TÀU
DIỆT HẾT THẢY LOÀI SÂU
MỚI MONG GIỮ ĐƯỢC NƯỚC
TỒN TẠI MÃI NGÀN SAU!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, August 14th, 2019 0925 EST

Advertisements