Các tướng lãnh hãy cùng toàn dân diệt trừ tên Thái thú Nguyễn Phú Trọng cùng bè lũ tay sai cho Trung cộng – Dân Làm Báo

https://danlambaovn.blogspot.com/2019/08/cac-tuong-lanh-hay-cung-toan-dan-diet.html?m=1

Các tướng lãnh hãy cùng toàn dân diệt trừ tên Thái thú Nguyễn Phú Trọng cùng bè lũ tay sai cho Trung cộng

Đứng lên ơi hỡi đồng bào

Cùng về Hà Nội lật nhào hán nô

Quyết thề gìn giữ cõi bờ

Muôn năm tồn tại cơ đồ Việt Nam.

Nguyễn Việt Nam

WWRI, Monday, August 12th, 2019 1000 EST

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp ở khu vực bắc bãi Tư Chính – Vũng Mây? – Dân Làm Báo

https://danlambaovn.blogspot.com/2019/08/chuyen-gi-se-xay-ra-tiep-o-khu-vuc-bac.html?m=1

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp ở khu vực bắc bãi Tư Chính – Vũng Mây? – Dân Làm Báo

Khi không dám kiện Bắc kinh

Tức là cọng đảng Ba Đình đã dâng

Đứng lên ơi hỡi toàn dân

Đồng lòng chống giặc xâm lăng là Tàu

Hãy cùng sát cánh bên nhau

Diệt bè nô hán theo Tàu Trọng Ngân!

Nguyễn Việt Nam

WWRI, Monday, August 12th, 2019 0114 EST