CSVN BÁN NƯỚC!

Nhà có ba người bị án tù vì chống Trung quốc!

Chống Tàu cướp nước là tội
Thế là đảng làm lợi cho Tàu
Toàn dân phải đứng lên mau
Quyết thề giữ nước chống Tàu xâm lăng!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, August 2nd, 2019 1511 ET

Bình tập kích Trọng

<a href=” https://danlambaovn.blogspot.com/2019/08/may-la-ai.html“>Nị là a…i?</a>

Trọng ơi đã tỉnh chưa mày?

Mười sáu vàng bốn tốt cho mày là đây!

Bạn vàng cướp đảo ban ngày

Cướp luôn sông núi nước mày Việt Nam!

Đồng bào hãy diệt lũ tham

Bảo toàn đất nước Việt Nam muôn đời!

Nguyễn Việt Nam

WWRI, Friday, August 02nd, 2019 0222 ET