Xem “Bãi Tư Chính mới nhất: Mỹ gửi tối hậu thư cảnh cáo, Tướng VN thách thức đánh TQ?” trên YouTube