Bãi Tư Chính: ‘VN nên công bố chi tiết’ và đừng ‘hạn chế báo chí’

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-49027265

Bãi Tư Chính: ‘VN nên công bố chi tiết’ và đừng ‘hạn chế báo chí’


Nguyễn Việt Nam

WWRI, Thursday, July 18th, 2019 0733 ET