Xem “Tranh chấp Bãi Tư Chính: TQ công bố thiệt hại của VN như thế nào có đáng tin hay không?” trên YouTube