Tập Cận Bình nhắc lại ‘đại cục’ khi tiếp Chủ tịch Quốc hội Việt Nam

https://www.voatiengviet.com/a/tap-can-binh-nhac-lai-dai-cuc-khi-tiep-chu-tich-quoc-hoi-viet-nam/4999252.html

Tập Cận Bình nhắc lại ‘đại cục’ khi tiếp Chủ tịch Quốc hội Việt Nam

Nguyễn Việt Nam

WWRI, Sunday, July 14th, 2019 2312 ET