Tàu cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc đối đầu trên Biển Đông?

https://www.voatiengviet.com/a/tau-canh-sat-bien-vn-tq-doi-dau-tren-bien-dong/4997705.html

Tàu cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc đối đầu trên Biển Đông?

Nguyễn Việt Nam

WWRI, Friday, July 12, 2019 2203 ET