Đường cao tốc – hốc hác Việt Nam! – Dân Làm Báo

Source: Đường cao tốc – hốc hác Việt Nam! – Dân Làm Báo

Thị Kim Ngân yêu đường cao tốc
Đưa Việt Nam nhập gấp vào Tàu
Than ôi nước Việt còn đâu
Dọc con đường ấy đâu đâu cũng Tàu!
Xuống đường kháng cự cho mau
Không thì sẽ bị thành Tàu nay mai
Người ơi đừng sợ chông gai
Đứng lên giữ nước thoát tay giặc Tàu!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, July 11, 2019 0724 ET