Chủ tịch quốc hội Việt Nam thăm chính thức Tàu cọng, quyết định chuyện gì?

Chủ tịch quốc hội Việt Nam thăm chính thức TQ: chuyến đi quyết định?

Bà Ngân tiếng đại diện dân
Thực chất vì đảng đang cần chống lưng
Mong bà vì nước mà dừng
Vì dân tộc Việt mà ngưng lụy Tàu.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, July 10, 2019 2247 ET