Con đường nào cho người Việt trong nước?

Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam nào khi đại bác trên Biển Đông khai hoả by Thành Đỗ (Danlambao) . 08/07/2019.
bàn tay lạ-danlambao
Móng vuốt giặc Tàu.

Đứng lên ơi hỡi đồng bào
Đừng nghe lời đảng đi vào diệt vong
Đứng lên cỡi trói tháo tròng
Diệt trừ cọng sản canh phòng biên cương
Ai người yêu mến quê hương
Bảo an bờ cõi là thương giống nòi!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, July 09, 2019 2230 EST