Xem “TIN BIỂN ĐÔNG: cỰc NO’NG – Tướng Trung Quốc ra lệnh bẮn “TÊN LUA” thách thức MỸ trên BIỂN ĐÔNG” trên YouTube

ĐẢ ĐẢO TÀU CỌNG!

VIỆT CỌNG LÊN TIẾNG ĐI CHỨ!

Mỹ lên án Tàu cọng thử phi đạn ở Biển Đông

https://www.voatiengviet.com/a/trung-quoc-thu-phi-dan-o-bien-dong-my-len-an/4984009.html

TQ thử phi đạn ở Biển Đông, Mỹ lên án

Ở Biển Đông Tàu thử phi đạn

Nhắm vào ai người bạn Bắc phương?

Việt Nam có thấy bất thường?

Đạn bay nhắm hướng theo đường phía Tây?

Miệng rêu rao có đầy chứng cớ

Mình là chủ toàn bộ Biển Đông

Sao không đòi hỏi công bằng

Kiện Tàu ỹ mạnh xâm lăng nước mình?

Hãy lên án Bắc Kinh xâm lược

Toàn dân cùng cất bước lên đường

Quyết thề gìn giữ quê hương

Vì non sông Việt xem thường hiễm nguy!

Nguyễn Việt Nam

WWRI, Tuesday, July 03, 2019 0022 EST