Cháy rừng lớn ở Hà Tĩnh | Đàn Chim Việt Online – Thông tin – Chính trị – Nghị luận

http://www.danchimviet.info/chay-rung-lon-o-ha-tinh/06/2019/15498/

Nếu như rừng không được tái tạo

Cháy rừng là trộm đạo bất lương

Âm mưu bán rẻ quê hương

Cho phường bành trướng Bắc phương là Tàu!

Đồng bào ơi hãy mau đứng dậy

Trẻ cùng già ai nấy đồng lòng

Quyết thề gìn giữ non sông

Dành cho con cháu Lạc Hồng muôn năm.

Nguyễn Việt Nam

WWRI, Tuesday, July 02, 2019 0650 ET