Tổng giám đốc người Nhật: Tôi nghĩ Việt Nam là thuộc địa của Trung Quốc

https://danlambaovn.blogspot.com/2019/06/tong-giam-oc-nguoi-nhat-toi-nghi-viet.html

Tổng giám đốc người Nhật: Tôi nghĩ Việt Nam là thuộc địa của Trung Quốc

Nguyễn Việt Nam

WWRI, Monday, July 01, 2019 2252 ET